Khám phá phần mềm tuyển dụng toàn diện Hireforce

Graphic element with blue to violet gradient shape
Graphic element with blue to violet gradient shape
Graphic element with blue to violet gradient shape
Graphic element with blue to violet gradient shape

Simple Pricing

Khám phá phần mềm tuyển dụng toàn diện Hireforce

Simple Pricing

Khám phá phần mềm tuyển dụng toàn diện Hireforce

Simple Pricing

Khám phá phần mềm tuyển dụng toàn diện Hireforce

Simple Pricing

Khám phá phần mềm tuyển dụng toàn diện Hireforce

Trial

Free

Explore all features with free trial

All features below, free 30-day

Up to 3 users

Up to 3 active jobs

Up to 100 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Standard

Most popular

$49

/Month

For Small companies starting out

This plan includes

10 users

10 jobs

10,000 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Business

Get a quote

/month

For Growth Companies

Everything in Standard, plus

Up to 500 users

Unlimited jobs

Unlimited candidates

Customer Success Manager

All features

Trial

Free

Explore all features with free trial

All features below, free 30-day

Up to 3 users

Up to 3 active jobs

Up to 100 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Standard

Most popular

$49

/Month

For Small companies starting out

This plan includes

10 users

10 jobs

10,000 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Business

Get a quote

/month

For Growth Companies

Everything in Standard, plus

Up to 500 users

Unlimited jobs

Unlimited candidates

Customer Success Manager

All features

Trial

Free

Explore all features with free trial

All features below, free 30-day

Up to 3 users

Up to 3 active jobs

Up to 100 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Standard

Most popular

$49

/Month

For Small companies starting out

This plan includes

10 users

10 jobs

10,000 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Business

Get a quote

/month

For Growth Companies

Everything in Standard, plus

Up to 500 users

Unlimited jobs

Unlimited candidates

Customer Success Manager

All features

Trial

Free

Explore all features with free trial

All features below, free 30-day

Up to 3 users

Up to 3 active jobs

Up to 100 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Standard

Most popular

$49

/Month

For Small companies starting out

This plan includes

10 users

10 jobs

10,000 candidates

Referrals Hub

Requisitions

Business

Get a quote

/month

For Growth Companies

Everything in Standard, plus

Up to 500 users

Unlimited jobs

Unlimited candidates

Customer Success Manager

All features

30-day Free Trials

24/7 support

No Credit card

Các tính năng trong tất cả các gói

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Thu hút & Nguồn

Dễ dàng thu hút ứng viên với trang sự nghiệp và nguồn thông qua tiện ích Chrome mở rộng và nhiều nguồn.

Thu hút & Nguồn

Easy attract candidates with career page and source via Chrome extention and multiple sources.

Thu hút & Nguồn

Dễ dàng thu hút ứng viên với trang sự nghiệp và nguồn thông qua tiện ích Chrome mở rộng và nhiều nguồn.

Theo dõi & Hợp tác

Theo dõi, phản hồi, phỏng vấn và làm việc với nhà quản lý tuyển dụng để tìm kiếm những nhân tài tốt nhất cho các vị trí tất cả trong một nơi.

Theo dõi & Hợp tác

Theo dõi, phản hồi, phỏng vấn và làm việc với nhà quản lý tuyển dụng để tìm kiếm những nhân tài tốt nhất cho các vị trí tất cả trong một nơi.

Theo dõi & Hợp tác

Theo dõi, phản hồi, phỏng vấn và làm việc với nhà quản lý tuyển dụng để tìm kiếm những nhân tài tốt nhất cho các vị trí tất cả trong một nơi.

Tuyển dụng & Phân tích

Đưa ra quyết định thông minh với phân tích mạnh mẽ và báo cáo. Hình dung dữ liệu của bạn để có một bức tranh rõ ràng về kinh doanh của bạn.

Tuyển dụng & Phân tích

Make informed decisions with powerful analytics and reporting. Visualize your data for a clearer picture of your business.

Tuyển dụng & Phân tích

Đưa ra quyết định thông minh với phân tích mạnh mẽ và báo cáo. Hình dung dữ liệu của bạn để có một bức tranh rõ ràng về kinh doanh của bạn.

Tự động hóa

Tăng năng suất và tuyển dụng hiệu quả hơn với tự động hóa. Từ email, sự kiện đến các hành động tùy chỉnh.

Tự động hóa

Increase productivity and hire more efficiently with automation. From email, event to custom actions.

Tự động hóa

Tăng năng suất và tuyển dụng hiệu quả hơn với tự động hóa. Từ email, sự kiện đến các hành động tùy chỉnh.

Bảo mật dữ liệu

Hãy yên tâm vì dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng việc mã hóa. An ninh của doanh nghiệp bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu

Rest easy knowing your data is protected with encryption. Your business's security is our priority.

Bảo mật dữ liệu

Hãy yên tâm vì dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng việc mã hóa. An ninh của doanh nghiệp bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh Hireforce để phù hợp với nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn. Tùy chỉnh quy trình làm việc, mẫu và nhận diện thương hiệu.

Tùy chỉnh

Customize workflows, templates, and branding to fit your unique business needs. More Coming Soon!

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh Hireforce để phù hợp với nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn. Tùy chỉnh quy trình làm việc, mẫu và nhận diện thương hiệu.

Các tính năng trong tất cả các gói

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Trial

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Standard

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Business

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Quickly add potential candidates to Jobs or Talent pools.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Branded career page to increase candidate engagement and experience

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Ready-made application form to help candidate submit their Resume/CV.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Centralize job posting management, and expand reach for better candidate quality while saving valuable time

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Get the entire organization to join in sourcing talent pools and manage referral policies & rewards.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Set up templates for job pipeline to streamline and standardize for the hiring process.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Quickly arrange the order of job pipeline for new updates of process.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Screen candidate information with a friendly-user interface.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Upload hundreds of resume at once to scale recruitment efforts without sacrificing time efficiency.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Choose which profile fields that best fits for your overview in Candidate list management.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Categorize candidates based on various factors and improve candidate searching and filtering.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Interviewers can fill out detailed feedback for candidates in their profiles.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Get approval for new headcount or replacement in your company.dagda

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Automate repetitive actions when moving candidates from one stage to another.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Automate trigger event synced to calendar through email invitation sent.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Extract data of candidates like name, job, experience,... from a CV.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Candidate can proactively choose the suitable interview schedule by themselves.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Get more useful data from your career site like number of visits, page view, scroll and more using integration Google Analytics 4 into career page.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Automate various tasks and workflows based on predefined conditions or events.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Send and receive email events within Hireforce.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Give access and visibility based on user roles.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Flexibly control accesses into some features like Requisition based on their user additional permission.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Share private notes with your team or only specific team members.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Activities log management of all the hiring teams or some specficied members only.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

A centralized database stores qualified candidates as potential fits for future job openings.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Streamline the interview process with the structured feedback form.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Send and receive email events within Hireforce.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

We're always here for you, just click Gleap chat in the right corner of the web app.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Set up a secure connection to Hireforce using Single Sign-on (SSO).

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Get help setting up Hireforce account in the most efficient

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Migrate data from your existing system to Hireforce like candidates, jobs,... to keep your recruitment process working efficiently.

Khám phá một Trải nghiệm Mượt mà với Hireforce - Tăng Cường Năng suất, Hiệu quả, và Sự Hợp tác trong Mỗi Click.

Get the most out of Hireforce with the help of CSMs.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi của bạn, đã được trả lời. Khám phá phần câu hỏi thường gặp toàn diện của chúng tôi để có cái nhìn sâu hơn về chức năng, tùy chỉnh và hỗ trợ.

Can I migrate my data from my existing system to Hireforce?

Can I migrate my data from my existing system to Hireforce?

What are the supports i get?

How does Hireforce's pricing work?

How does Hireforce's pricing work?

How does Hireforce's pricing work?

Is my data secure?

Is my data secure?

Is my data secure?

Is there a training and setup fee?

Is there a training and setup fee?

Is there a training and setup fee?

I have questions that aren't in the FAQ. How can I contact you?

I have questions that aren't in the FAQ. How can I contact you?

I have questions that aren't in the FAQ. How can I contact you?

Do I need a credit card to start my trial?

Do I need a credit card to start my trial?

Do I need a credit card to start my trial?

Be the first to try!​

Explore our full platform with a 30-day free trials. Join Hireforce today and discover the All-in-one ATS solution that empowers your hiring success.​

30-day free trial

Allowing you to experience.

24/7 support

Assistance is available whenever you need.

No credit card

Sign up without credit card required.

Be the first to try!​

Explore our full platform with a 30-day free trials. Join Hireforce today and discover the All-in-one ATS solution that empowers your hiring success.​

30-day free trial

Allowing you to experience.

24/7 support

Assistance is available whenever you need.

No credit card

Sign up without credit card required.

Be the first to try!​

Explore our full platform with a 30-day free trials. Join Hireforce today and discover the All-in-one ATS solution that empowers your hiring success.​

30-day free trial

Allowing you to experience.

24/7 support

Assistance is available whenever you need.

No credit card

Sign up without credit card required.